Reklamacje, Zwroty, Gwarancje

Ogólne Warunki Gwarancji

 1. Firma INTERLINE zwana dalej Gwarantem gwarantuje sprawne działanie sprzętu objętego niniejszymi warunkami przez okres 3 lat liczony od daty sprzedaży widniejącej na dokumencie zakupu.
 2. Nabywca ma prawo z tytułu udzielonej gwarancji do wymiany towaru na wolny od wad, jeśli:
  • mimo wykonania w okresie gwarancji trzech napraw gwarancyjnych towar nadal będzie posiadał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
  • serwis Gwaranta stwierdzi na piśmie, że usunięcie wad jest niemożliwe,
  • naprawa nie zostanie wykonana w terminie wymienionym w punkcie 2.

  W razie przyjęcia reklamacji i wymiany towaru lub zwrotu gotówki Nabywca zobowiązany jest zwrócić towar w stanie kompletnym.

 3. Gwarant odpowiada za wady wynikłe tylko z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze w dacie jego wydania, natomiast nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po sprzedaży z innych przyczyn, a w szczególności:
  • w wyniku niewłaściwej, niezgodnej z instrukcją: obsługi, przechowywania, konserwacji lub transportu, używanej konfiguracji,
  • wywołanych zdarzeniami losowymi, w tym uszkodzeniami chemicznymi, mechanicznymi i termicznymi,
  • w wyniku uszkodzeń będących następstwem niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi, kompletacji, zabudowy i instalacji, brakiem należytej konserwacji,
  • w przypadku samowolnego (przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) naprawiania, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 4. Przed dostarczeniem sprzętu do serwisu należy wypełnić dokument Zgłoszenia Usterki znajdujący się na stronie http://www.interline.pl/_source/docs/rma_pl.doc.
 5. Ujawnione w okresie gwarancji wady usuwalne będą naprawiane bezpłatnie, niezwłocznie po dostarczeniu sprzętu do serwisu Gwaranta, a czas naprawy nie powinien wówczas przekroczyć 14 dni roboczych od daty jego dostarczenia. Okres ten może być przedłużony o kolejne 14 dni z przyczyn niezależnych od Gwaranta. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o czas naprawy.
 6. Towar należy przesyłać na adres Punktu Serwisowego INTERLINE, ul. Klonowa 29, 49-353 Zielecice wraz z dołączonym wypełnionym Zgłoszeniem Usterki.
 7. Towar przyjmowany będzie do serwisu Gwaranta jedynie w opakowaniach oryginalnych z pełnym wyposażeniem. Dostarczenie towaru w opakowaniach zastępczych powoduje przeniesienia na klienta odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia mechaniczne, którym może ulec towar podczas transportu. Koszty przesyłki do Punktu Serwisowego pokrywa Nabywca chyba, że zostanie ustalone z Gwarantem inaczej i to na piśmie.
 8. Dostarczony sprzęt do naprawy podlega testom standardowym.
  • W przypadku, gdy testy nie wykażą żadnych wad i usterek lub zostaną wykryte wady i usterki niewchodzące w zakres niniejszej gwarancji wówczas Gwarant skontaktuje się z Nabywcą w celu ustalenia dalszego postępowania.
  • W przypadku potwierdzenia przez Gwaranta zgłaszanej usterki, zostanie ona usunięta lub w przypadku niemożności usunięcia usterki towar zostanie wymieniony na wolny od wad i odesłany na adres nabywcy na koszt Gwaranta. W przypadku niemożności wymiany towaru na wolny od wad zwrócone zostaną koszty nabycia towaru w wysokości określonej na dokumencie zakupu towaru.
 9. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji nie naruszają przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 1995 (Dz.U. Nr 64 poz. 338) w sprawie szczegółowych warunków wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów i które mają zastosowanie w przypadkach tam określonych.