Wi-Fi 6E przybywa do UE

Wi-Fi 6E Comes to the EU

 

Wraz z publikacją decyzji wykonawczej C(2021) 4240 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU) Komisja Europejska udostępniła dziś dodatkowe 480 MHz widma w paśmie 6 GHz na potrzeby Wi-Fi[1]. Państwa członkowskie UE mają teraz czas do 1 grudnia 2021 r. na transpozycję decyzji do prawa krajowego.

Niniejsza decyzja stanowi kamień milowy dla Unii Europejskiej, ponieważ prawie podwaja całkowitą ilość widma dostępnego dla Wi-Fi, torując drogę dla nowych i udoskonalonych zastosowań i usług szerokopasmowych, z których skorzysta 448 milionów obywateli i 25 milionów przedsiębiorstw w grupa krajów UE-27.

Siła Wi-Fi w UE

Przy ponad 13 miliardach urządzeń działających na całym świecie, Wi-Fi stało się istotnym elementem codziennego życia Europejczyków. Średnio każdy Europejczyk posiada i używa wielu urządzeń Wi-Fi. W ciągu ostatnich 20 lat Wi-Fi ewoluowało od technologii sieci bezprzewodowej używanej przez nielicznych do najpowszechniej stosowanej bezprzewodowej technologii szerokopasmowej na świecie. Szacuje się, że wartość ekonomiczna generowana przez Wi-Fi dla Unii Europejskiej w 2025 r. sięgnie 637 mld USD (534 mld EUR)[2].

Znaczenie Wi-Fi dla społeczeństwa zostało w imponujący sposób zademonstrowane podczas kryzysu związanego z COVID-19. Pandemia dramatycznie zwiększyła zapotrzebowanie na łączność Wi-Fi ze względu na szerokie wykorzystanie telepracy, zdalnego uczenia się/nauczania w domu, rozrywki i handlu online. Niedawne badanie wskazuje, że zapotrzebowanie na łączność Wi-Fi wzrosło w niespotykanym dotąd tempie, szczególnie pod względem zużycia danych Wi-Fi i liczby aktywnie używanych urządzeń[3]. Zasadnicze znaczenie łączności szerokopasmowej dla wspierania odbudowy UE po COVID-19 wskazała również Komisja Europejska w swoim komunikacie o stanie Unii [4].

Decyzja KE stanowi pierwszy krok

Niniejsza decyzja KE jest ważnym pierwszym krokiem na drodze do europejskiego społeczeństwa gigabitowego. Aby jednak zrealizować ten cel, a zwłaszcza niedawno sformułowane cele Europejskiej Dekady Cyfrowej 2030, potrzebne będzie dodatkowe widmo dla Wi-Fi.

Przewiduje się, że w nadchodzących latach wielkość bezprzewodowego ruchu danych znacznie wzrośnie, napędzana przez nowe aplikacje wymagające bardzo wysokich szybkości transmisji danych, takie jak AR/VR, ale także przez ulepszenia obecnych zastosowań, takie jak wdrożenia o dużej gęstości w dużych obiektach publicznych.

Podobnie jak w przypadku poprzednich generacji komunikacji komórkowej (3G, 4G), dostępność szybkiego Wi-Fi będzie niezbędna do uruchomienia 5G poprzez zapewnienie przepustowości, która będzie pilnie potrzebna, szczególnie w środowiskach wewnętrznych. Europejczycy spędzają ponad 90% dnia w pomieszczeniach, w związku z czym ponad 90% ruchu jest i będzie generowane i konsumowane w pomieszczeniach[5]. Oczekuje się, że udział łącznego ruchu z urządzeń mobilnych przesyłanego przez Wi-Fi wzrośnie z 59% w przypadku 4G do 71% w przypadku 5G[6].

Uznając te zmiany, coraz więcej krajów na całym świecie zdecydowało się przydzielić Wi-Fi dodatkowe 1200 MHz widma, czyli całe pasmo 5925-7125 MHz, inne są w trakcie robienia tego. (Zobacz mapę globalną poniżej).

1200 MHz ciągłego widma mieści do siedmiu nienakładających się kanałów o szerokości 160 MHz, co umożliwi Wi-Fi 6E zapewnienie maksymalnej wydajności w gęstych warunkach rozmieszczenia. Będą również obsługiwać trzy nienakładające się na siebie kanały o szerokości 320 MHz, które będą obsługiwane przez IEEE 802.11be (przyszłe Wi-Fi 7). Przy zaledwie 480/500 MHz widma można zrealizować tylko jeden taki kanał.

W związku z ambitnymi celami europejskiej transformacji cyfrowej oraz w interesie globalnej harmonizacji pasma 6 GHz do użytku bez koncesji, Komisja Europejska i administracje krajowe powinny zainicjować kolejny krok i ocenić potencjał działania WAS/RLAN w pasmo 6425-7125 MHz w odpowiednim czasie.

Udostępnianie pasma 6GHz

Pasmo 6 GHz jest obecnie używane przez wiele systemów, w tym stacjonarne usługi bezprzewodowe (FS) i stacjonarne usługi satelitarne (FSS), z których niektóre wymagają wysokiego poziomu dostępności i niezawodności, a także małych opóźnień. Inne są uważane za infrastrukturę krytyczną. Aby udostępnić to pasmo, nowy uczestnik musi spełnić surowe wymagania dotyczące ochrony.

W przeciwieństwie do technologii komórkowych, takich jak IMT 4G i 5G, Wi-Fi zostało zaprojektowane w celu współdzielenia widma z innymi użytkownikami, a szeroko zakrojone badania przeprowadzone przez Europejski Komitet ds. Łączności Elektronicznej (ECC) wykazały, że Wi-Fi może współdzielić dolne pasmo 6 GHz z zasiedziałe usługi.

Usługi istniejące w paśmie 6425-7125 MHz są zasadniczo takie same jak w dolnym paśmie 6 GHz, z wyjątkiem naziemnych stacji ruchomych usług satelitarnych (MSS). W związku z tym oczekuje się, że Wi-Fi może współistnieć z tymi zasiedziałymi operatorami na bardzo podobnych warunkach, jak w dolnym paśmie 6 GHz. Oczywiście musiałoby to zostać potwierdzone badaniami technicznymi, które miałyby zostać przeprowadzone przez ECC.

Biorąc pod uwagę, że Światowa Konferencja Radiowa 2023 (WRC-23) podejmie decyzję w sprawie potencjalnej identyfikacji górnego pasma 6 GHz dla IMT w Regionie 1 ITU (Europa, Bliski Wschód i Afryka) oraz że badania nad współistnieniem IMT są w toku, zrozumienie różne opcje techniczne i regulacyjne będą miały zasadnicze znaczenie dla europejskich administracji, aby mogły podejmować świadome decyzje dotyczące najlepszego możliwego przyszłego wykorzystania górnego pasma 6 GHz w Europie.

Europejska harmonizacja dla 6GHz

Rosnąca liczba europejskich administracji uznaje znaczenie badań współistnienia WAS/RLAN działających w paśmie 6425-7125 MHz. Na niedawnym Globalnym Szczycie Dynamic Spectrum Alliance Czeski Urząd Telekomunikacyjny (ČTÚ) wyraził poparcie dla takich badań i szerszej europejskiej harmonizacji, a niemiecka Bundesnetzagentur (BNetzA) zachęciła branżę RLAN do aktywnego wspierania dodatkowych badań.

HPE gratuluje Komisji Europejskiej podjęcia tej przełomowej decyzji o otwarciu zakresu 5925-6425 MHz dla usług niewymagających licencji, w tym Wi-Fi. Z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę z decydentami i organami regulacyjnymi w Europie, gdy badają oni najlepsze wykorzystanie zakresu 6425-7125 MHz dla europejskich obywateli i przedsiębiorstw, i jesteśmy przekonani, że ta analiza ostatecznie wykaże, że usługi zwolnione z koncesji mogą szybko i skutecznie wykorzystać to widmo do intensywnego użytkowania, jednocześnie chroniąc obecne operacje.